Dostęp tylko dla zalogowanych kontrahentów

Regulamin sklepu
Data publikacji:

 

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.B2B.ENGER.PL

WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, którzy zawierają umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, a z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tych przedsiębiorców charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania platformy internetowej dostępnej pod adresem www.b2b.enger.pl (zwanej dalej: „Platformą”). Platforma b2b.enger.pl jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zawarcia Umowy sprzedaży Produktów prezentowanych przez Sprzedawcę.
3. Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca prowadzi sprzedaż w szczególności okuć do drzwi.
4. Platformę prowadzi Robert Kwiecień prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490. 
 
ROZDZIAŁ II
DEFINICJE
 
1. Sprzedawca - Robert Kwiecień, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Robert Kwiecień ENGER, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów, NIP 6591047490.
2. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów .
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, a z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
4. Platforma internetowa - platforma prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym b2b.enger.pl
5. Strona Internetowa platformy – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi platformę sprzedaży.
6. Dni robocze - są̨ to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach platformy sprzedaży), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto klienta–przydzielony danemu Klientowi indywidualny panel Platformy  internetowej, uruchomiony po dokonaniu przez Klienta jego rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta klienta, za pomocą̨ którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy. 
12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt - dostępna w Platformie internetowej rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Przewoźnika, Produktu określonego w zamówieniu, albo odbiorze przez Klienta Produktu określonego w zamówieniu w Sklepie Stacjonarnym. 
16. Przewoźnik – podmiot lub osoba dokonująca dostaw zamówionych przez Klienta Produktów. 
17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę̨ sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą. 
18. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 
ROZDZIAŁ III
KONTAKT ZE SKLEPEM
 
1. Adres Sprzedawcy: ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@enger.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 41 389 01 03
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 
ROZDZIAŁ IV
WYMAGANIA TECHNICZNE
 
1. Do korzystania z Platformy internetowej, w tym zapoznawania się z treściami zawartymi na Platformie oraz składania zamówienia, niezbędne jest posiadanie Konta na Platformie internetowej oraz spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
 
ROZDZIAŁ V
INFORMACJE OGÓLNE
 
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta. 
2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się̨ z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować́ właściwe środki techniczne, które zminimalizują̨ wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość́ korzystających z sieci Internet. 
3. Korzystanie z Platformy oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy internetowego możliwe jest jedynie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI Regulaminu. 
4. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność́ Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Platformie. 
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających prawa osób trzecich,
b) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
c) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 
d) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 
ROZDZIAŁ VI
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
 
1. Usługa prowadzenia Konta na Platformie jest bezpłatna i dostępna po dokonaniu rejestracji Konta.
2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta na Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Rozdziale III.
3. W celu rejestracji Konta w Sklepie, należy przesłać wiadomość e-mail na adres biuro@enger.pl lub zamowienia@enger.pl w treści wiadomości podając NIP firmy, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby dla której dostęp do Platformy ma zostać przyznany.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu, będącego adresem e-mail i hasła wygenerowanego w procesie rejestracji.
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Cenniki i inne informacje o Produktach zawarte na stronie internetowej Platformy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Klient może składać zamówienia na Platformie za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany, a następnie klika przycisk " Do koszyka". Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Platformy przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Złożenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VII Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów, będących przedmiotem zamówienia.
6. Oferta złożona w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 5 wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. 
7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą̨ dokonywać́ jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się̨, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności. 
8. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) lub Euro (EUR) lub Dolarze amerykańskim (USD) i są cenami netto (nie uwzględniającymi podatku VAT).
9. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 
ROZDZIAŁ VIII
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
 
1. Dostawa Produktów jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu. 
2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Przewoźnika lub Sklepu stacjonarnego. 
3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
4. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Platformy informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
5. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
6. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi, przechodzą̨ na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą̨ oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 
7. Klient po otrzymaniu dostawy Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów przez Klienta, należy sporządzić́ w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą̨ u danego Przewoźnika. 
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
9. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny ustalony z Klientem, fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać́ bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader .
10. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Produktu, może tego dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Platformy. Termin odbioru Produktu zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku nieodebrania Produktu w Sklepie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę̨ zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego).
11. W przypadku Dostawy z odbiorem osobistym w Sklepie Stacjonarnym rodzaj dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zależy od wybranej przez Klienta opcji płatności.
12. W razie wykrycia wady produktu Klient powiadomi niezwłocznie Sprzedawcę, w formie pisemnej zgodnie z Rozdziałem III punkt 1,2, jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni.
13. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia),
b. gotówką przy odbiorze osobistym (w tym wypadku po skompletowaniu Zamówienia niezwłocznie wysyłana jest drogą mailową informacja o tym, że jest gotowe do odbioru),
c. przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast wysyłka Produktu zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia),
d. płatności elektroniczne poprzez zewnętrzny system szybkich płatności (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę̨ informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia),
e. płatność zgodna z warunkami współpracy (w tym przypadku realizacja Zamówienia:
w przypadku przedpłaty - rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast wysyłka Produktu zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia),
w przypadku płatność gotówką za pobraniem - rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia),
w przypadku płatności odroczonej tzw. „przelew” – rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia),
14. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie: 
a) do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę̨ przedpłaty przelewem bankowym;
b) do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę̨ przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
c) z chwilą doręczenia zamówienia, jeżeli wybrał formę płatności pobranie;
d) zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy, jeżeli wybrał formę płatności zgodną z warunkami współpracy.
15. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Produktów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.
16. W przypadku braku terminowej płatności przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 
ROZDZIAŁ IX
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
 
1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona. 
2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będą zawarte przy opisie Produktu na Platformie, a szczegółowe warunki gwarancji w zakładce „Do pobrania” na Platformie b2b.enger.pl
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Produktów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
5. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów
6. Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy przez Kupującego. Usunięcia wad może nastąpić poprzez: naprawienie wadliwego towaru albo wymiana wadliwego towaru na towar wolny od wad albo zwrot kosztów zakupu tego towaru. Wybór sposobu rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru na wolny od wad lub zwrot kwoty równej wartości ceny zapłaconej za towar przez Klienta.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wniesionej przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia nimi w całości Sprzedającego. Dotyczy to również kosztów transportu.
 
ROZDZIAŁ X
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Platformy internetowej i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać́:
a) pisemnie na adres: ul. Zagrody 25, 32- 200 Miechów
b) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@enger.pl
2. W reklamacji Klient powinien podać́ swoje imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 
ROZDZIAŁ XI
USŁUGI NIEODPŁATNE
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 
a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta Klienta; 
c) Zamieszczanie opinii.
 
2. Usługi wskazane w Rozdziale XI ust. 1 Regulaminu powyżej świadczone są̨ 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada konto na Platformie i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter na czas nieokreślony.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub Produktach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wycofanie zgody na otrzymywanie newslettera, w „Strefie klienta” w zakładce „Zgody”.
7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostepnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Platformy, umożliwiającej Klientowi zmianę danych, hasła, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień́ już̇ zrealizowanych. Usługa polegająca na prowadzeniu Konta Klienta dostępna jest przez czas nieokreślony.
8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 
9. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom publikacji na Stronie internetowej Platformy indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów. 
10. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Platformy lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę̨ zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w procesie Rejestracji.
 
ROZDZIAŁ XII
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą̨ rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 Rozdziału XI Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyn.
3. Klient, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail zamowienia@enger.pl, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 
ROZDZIAŁ XIII
 
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępna na stronie internetowej Platformy.
 
ROZDZIAŁ XIV
ZASADY ZWROTU TOWARU
 
1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrot zakupionego towaru w terminie 30 dni od daty sprzedaży towaru Kupującemu, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego w formie pisemnej zgody Sprzedawcy. Wyrażenie zgody Sprzedawcy na dokonanie zwrotu towaru przez Kupującego jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków:
a) zgłoszeniu chęci dokonania zwrotu towaru przez Kupującego musi być w formie pisemnej, przesłanej na formularzu zwrotu na adres biuro@enger.pl
b) Sprzedawca w formie pisemnej wyrazi zgodę na zwrot towaru, który jest wolny od wad,
c) towar nie nosi znamion użytkowania,
d) zwracany towar znajduje się w oryginalnym opakowaniu, które nie jest uszkodzone i nadaje się do dalszej odsprzedaży,
 
2. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych rozpatrzy pisemne zgłoszenie o zwrotu towaru.
3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
 
ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim, w przypadku Klientów, których działalność zarejestrowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w języku angielskim w przypadku Klientów, prowadzących działalność zarejestrowaną poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych. 
4. Wszelkie spory Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Polityka Prywatności, znajdująca się na Stronie internetowej Sklepu stanowi integralną część niniejszego Regulaminu
6. Data wejścia w życie Regulaminu: 08.11.2021